N O D E M Y
Nội dung chương trình
 • Làm quen và lập nhóm học tập
 • Kiến thức HTML - CSS - JS
 • Giới thiệu thư viện ReactJS
 • Cài đặt Nodejs + Reactjs CLI
 • Tạo một project Reactjs bằng React CLI
 • Các thẻ JSX có thể lồng nhau
 • Thêm Style cho thẻ JSX bằng 2 cách Inline-Style || ClassName-Style
 • Cách thêm Attributes
 • Cách tạo Events ( onClick , onChange, … )
 • Nhúng mã Javascript vào JSX sử dụng ngoặc nhọn ( {} )
 • Gán Attributes bằng mã Javascript
 • Điều kiện trong JSX sử dụng toán tử && hoặc toán tử 3 ngôi
 • Sử dụng hàm Array.map() trong JSX
 • Phân loại Component bao gồm Function và Class
 • Cách tạo Class Component
 • Hàm render
 • Quy ước đặt tên Component ( viết hoa chữ cái đầu )
 • Cách import file Css
 • Cách phân chia file Component
 • State trong Class Component
 • Hàm setState
 • Hàm bind
 • Toán tử 3 chấm trong Javascript
 • Làm ví dụ Todo List
 • Truyền Props từ Component cha xuống Component con
 • Truyền hàm xuống Component con bằng props
 • Truy cập đối tượng props bằng this.props
 • Cập nhật ví dụ Todo List ( truyền hàm xóa + truyền Props xuống Todo )
 • 3 giai đoạn Life Cycle ( Mounting -> Updating -> UnMounting )
 • Cách sử dụng hàm componentDidMount
 • Cách sử dụng hàm componentDidUpdate
 • Làm ví dụ hiển thị một danh sách data từ server với api có sẵn
 • VD: https://jsonplaceholder.typicode.com/todos
 • Giới thiệu Thư viện React Router
 • Component: Router , Switch , Link
 • Liệt kê các màn hình
 • Chọn màn hình hiển thị mặc định
 • Redirect giữa các màn hình
 • Giới thiệu Thư viện Material UI
 • Button - Input - Icon - Dialog - Dropdown
 • Clone lại màn hình Login Fb
 • Restful API
 • Cơ chế Login dựa trên Token
 • Clone https://tinyurl.com/app với bộ Restful API có sẵn - hướng dẫn
 • Tạo Tinyurl
 • Hiển thị d/s Url có sẵn
 • Lấy token từ Fb thông qua bộ SDK
 • useState - useEffect - Redux
 • Phân tích - hướng dẫn ứng dụng RESTFUL APIS Todo List
 • Làm ứng dụng tương tự https://keep.google.com/u/0/
 • Tổng ôn kiến thức
 • Phân nhóm học viên làm bài cuối kỳ
 • Hướng dẫn project cuối khóa
 • Kết thúc khóa học
Kiến thức ReactJs
 • 1.Cách sử dụng ReactJs
 • 2.Kiến thức HTML - CSS - JS
 • 3.Kiến thức về JSX
 • 4.Sử dụng JSX
 • 5.Kiến thức về Component
 • 6.Kiến thức về State
 • 7.Kiến thức về Props
Kiến thức ReactJs
 • 8.Life Cycle
 • 9.Thư viện React Router
 • 10.Thư viện React Material UI
 • 11. Sử dụng các thư viện
 • 12.Client - Server
 • 13.Tạo Tinyurl
 • 14.Làm dự án thực tế
Cơ hội
 • 1.Làm việc cùng chuyên gia
 • 2.Tạo ra những sản phẩm sáng tạo
 • 3.Công việc lập trình viên
 • 4.Làm việc ngay tại Nodemy
 • 5.Lập team startup
 • 6.Tham gia các khóa học miễn phí
 • 7.Học bổng của Nodemy
Tham gia ngay hôm nay

Với những bạn sinh viên mới ra trường, những người tự học lập trình, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế thì Nodemy sẽ giúp các bạn làm chủ lập trình, có kỹ năng làm việc thực chiến sau 2 tháng.

Nếu bạn đang theo đuổi đam mê lập trình, tìm kiếm câu trả lời "liệu mình có thích hợp với lập trình hay không?". Hay bạn muốn thay đổi nghề nghiệp hiện tại, muốn tìm một công việc tốt hơn, trải mình thử thách với công nghệ, học hỏi thêm điều mới. Hãy bắt đầu tham gia chương trình cùng với Nodemy ngay hôm nay.