N O D E M Y
Nội dung chương trình
 • Làm quen và lập nhóm học tập - hướng dẫn cách học hiệu quả
 • Giới thiệu mô hình client - server
 • Giới thiệu về HTML - CSS - Cài đặt môi trường
 • Hướng dẫn sử dụng Dev tools
 • Hướng dẫn các kĩ năng code cơ bản
 • ID và Class - Độ ưu tiên trong CSS
 • Các đơn vị, hàm, biến
 • Margin, padding, box-sizing, border, display, hover
 • Background, Position - thực hành làm menu 2 cấp
 • Làm bài tập vận dụng - chữa bài
 • Responsive @media
 • Thực hành responsive giao diện
 • Sử dụng Boostrap
 • Hướng dẫn responsive bằng bootstrap
 • Các component bootstrap thông dụng
 • Review - làm bài tập vận dụng
 • Hướng dẫn thực hành về Git
 • Hướng dẫn thực hành làm giao diện
 • Đưa ra các bài thực hành giao diện
 • Đưa giao diện lên Git
 • Review, hoàn thiện, chấm điểm
 • Giới thiệu - cài đặt môi trường
 • Sử dụng JS trong HTML
 • Biến và khai báo biến
 • Các kiểu biến: string, number, array, object
 • Các kiểu toán tử: toán tử ba ngôi, toán tử
 • Thực hiện làm bài tập trong hệ thống bài tập
 • Hàm điều kiện if-else, continue, break
 • Vòng lặp for loop, for in, for of
 • Sử dụng function - break - continue
 • Array method, string method, date method, math method
 • Object, Array reference type - Scope, hoisting
 • Thực hiện làm bài tập trong hệ thống bài tập
 • SetTimeOut, setInterval, clearTimeout, clearInterval
 • So sánh Promise và callBack
 • Áp dụng trong thực tế
 • Giới thiệu khái niệm DOM
 • Các selector
 • Các method cơ bản
 • Sử dụng DOM để tương tác, thêm, sửa, xóa HTML
 • Review - làm bài tập
 • Giới thiệu Jquery
 • Sử dụng Jquery để tương tác giao diện
 • Jquery hướng dẫn làm bài cá nhân
 • Tổng ôn kiến thức
 • Hướng dẫn chọn dự án cá nhân
 • Đánh giá, review, bài cá nhân trên git
 • Kết thúc khóa học
Kiến thức về html css
 • 1.Mô hình client - server
 • 2.Các thẻ HTML thông dụng
 • 3.Các cách thêm style HTML
 • 4.Tìm hiểu về css
 • 5.Position -Làm menu 2 cấp
 • 6.Responsive giao diện
 • 7.Tìm hiểu bootstrap
Kiến thức về javascript
 • 1.Các kiểu biến - Toán tử
 • 2.Vòng lặp - Hàm
 • 3.Object - Array reference type
 • 4. Scope - Hoisting
 • 5.Promise - CallBack
 • 6.Sử dụng Dom
 • 7.Giới thiệu Jquery
Kiến thức chuyên môn
 • 1.Áp dụng scrum vào quy trình
 • 2.Kỹ năng tìm kiếm
 • 3.Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • 4.Kỹ năng đọc tài liệu
 • 5.Quản lý thời gian
 • 6.Kỹ năng làm việc nhóm
 • 7.Kỹ năng giao tiếp
Tham gia ngay hôm nay

Với những bạn sinh viên mới ra trường, những người tự học lập trình, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế thì Nodemy sẽ giúp các bạn làm chủ lập trình, có kỹ năng làm việc thực chiến sau 2 tháng.

Nếu bạn đang theo đuổi đam mê lập trình, tìm kiếm câu trả lời "liệu mình có thích hợp với lập trình hay không?". Hay bạn muốn thay đổi nghề nghiệp hiện tại, muốn tìm một công việc tốt hơn, trải mình thử thách với công nghệ, học hỏi thêm điều mới. Hãy bắt đầu tham gia chương trình cùng với Nodemy ngay hôm nay.